Stiri


SCRISOARE CU PRIVIRE LA DREPTURI Imprimare Email
Luni, 15 Mai 2017 09:47
clic pentru a vizualiza atasamentul
 
Diminuarea onorariilor avocatilor din oficiu Imprimare Email
Marţi, 12 Mai 2009 14:36
 
Attachments:
FileFile size
Download this file (1004_2009_MJ_OFICII_110509.pdf)diminuarea onorariilor avocatilor din oficiu92 Kb
 
Protocol priv.onorariile in ajutorul public Imprimare Email
Vineri, 09 Ianuarie 2009 10:21

               MINISTERUL JUSTITIEI                                     UNIUNEA NAŢIONALĂ A

                                                                                       BAROURILOR DIN ROMÂNIA

               Nr.                                                                                        Nr.

 

Protocol

privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă juridică şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă juridică privind accesul internaţional la justiţie în materie

civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 

 

           Având în vedere dispoziţiile art. 37, ale art. 38 alin. (3) lit. c) şi ale art. 50 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008,

           Ţinând seama de prevederile art. 681, ale art. 683, ale art. 6811-6813 şi ale art. 69 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, cu modificările şi completările ulterioare,                  

           Având în vedere dispoziţiile art. 26 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare,

           Ţinând seama de prevederile art. 7 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 22 iulie 2008,

           Având în vedere dispoziţiile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 159 din Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005,

              

            Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România încheie prezentul protocol

 

 

Capitolul I

Dispoziţii generale

 

 

          Art. 1. - (1) Prin prezentul protocol se stabilesc cuantumul si modalitatea de plată a:

          a) onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică şi/sau reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale ori, după caz, a serviciilor de asistenţă avocaţială extrajudiciară, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar;

          b) onorariilor pentru avocaţii care acordă asistenţă juridică în materie penală;

          c) onorariilor pentru avocaţii care acordă asistenţă juridică în cauzele privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală.

          (2) Plata onorariilor prevăzute la alin. (1) se suportă din sumele cuprinse distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei la Capitolul „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul „Bunuri şi servicii”, articolul „Ajutor public judiciar”, pentru finanţarea sistemului de ajutor public judiciar şi a sistemului de asistenţă juridică.

 

 

Capitolul II

Onorarii pentru furnizarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă juridică şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară

 

 

          Art. 2. - (1) Valorile onorariilor care se cuvin avocaţilor pentru asigurarea serviciilor de asistenţă juridică şi/sau reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale sunt următoarele:

          1. procese şi cereri al căror obiect este neevaluabil în bani, precum şi procese şi cereri în materia raporturilor de familie, pentru ocrotirea persoanei şi a minorilor:

          a) pentru cererile privind încuviinţarea purtării numelui, 150 lei;

          b) pentru cererile privind împărţirea provizorie a locuinţei sau stabilirea locuinţei minorului, 150 lei;

          c) pentru cererile pentru acordarea personalităţii juridice, pentru autorizarea funcţionării şi pentru înregistrarea asociaţiilor şi fundaţiilor, 250 lei;

          d)  pentru cererile privind încredinţarea sau reîncredinţarea minorului, 300 lei;

          e) pentru cererile privind obligaţiile de întreţinere, 300 lei;

          f) pentru cererile privind instituirea tutelei sau curatelei, 300 lei;

          g) pentru cererile privind punerea sub interdicţie, 300 lei;

          h) pentru cererile privind plasamentul sau orice altă măsură de protecţie a minorului, 300 lei;

          i) pentru cererile de divorţ, când se solicită şi încredinţarea copiilor minori, 400 lei;

          j) pentru acţiunile în stabilirea paternităţii, acţiunile în contestarea recunoaşterii paternităţii şi acţiunile în tăgăduirea paternităţii, 300 lei;

          k) pentru cererile pentru încuviinţarea, nulitatea sau desfacerea adopţiei, 300 lei;

          l) pentru procesele şi cererile în materie comercială, al căror obiect este neevaluabil în bani, 300 lei;    

          m) pentru orice alte procese şi cereri al căror obiect este neevaluabil în bani, precum şi pentru orice alte procese şi cereri în materia raporturilor de familie, pentru ocrotirea persoanei şi a minorilor, 200 lei.

           2. procese şi cereri al căror obiect este evaluabil în bani:

a) pentru cererile privind ordonanţa de plată, 200 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 500 lei;

b) pentru cererile privind somaţia de plată, 300 lei;

c) pentru procesele şi cererile în materia restituirii proprietăţilor imobiliare, formulate în temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi a altor dispoziţii legale aplicabile în materie, 300 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 500 lei;

d) pentru acţiunile în revendicare, 300 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 500 lei;

e) pentru orice alte procese şi cereri cu caracter patrimonial, 200 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 500 lei.

3. pentru procesele şi cererile în materia contenciosului administrativ, 300 lei;

4. pentru procesele şi cererile în materie de asigurări sociale, 300 lei;

5. pentru procesele şi cererile în materie de proprietate intelectuală şi proprietate industrială, 300 lei.

(2) Pentru redactarea cererii de chemare în judecată sau a cererilor motivate de exercitare a căilor de atac prevăzute de lege, în cazul în care avocatul nu asigură şi asistenţa juridică sau reprezentarea părţii, onorariul cuvenit reprezintă 50% din cuantumul onorariului stabilit potrivit alin. (1).

          (3) Onorariile prevăzute la alin. (1) se acordă o singură dată în cursul judecăţii, dar, separat, pentru fiecare grad de jurisdicţie.

           (4) Pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică şi/sau reprezentare în căile de atac prevăzute de lege, cuantumul onorariului cuvenit avocatului este acelaşi cu cel stabilit, potrivit alin. (1), pentru asistenţa juridică şi/sau reprezentarea în faţa instanţei judecătoreşti care a soluţionat cauza în fond în primă instanţă.

    

           Art. 3. - Onorariile care se cuvin avocaţilor pentru asistenţa extrajudiciară acordată în cadrul sistemului de ajutor public judiciar sunt următoarele:

a) pentru acordarea de consultaţii juridice, 150 lei;

           b) pentru formularea plângerilor prealabile în cadrul procedurii contenciosului administrativ şi a contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale, 150 lei;

           c) pentru formularea de cereri, petiţii şi sesizări în materie de asigurări sociale, 150 lei;

d) pentru formularea altor cereri, petiţii şi sesizări, 100 lei;

           e) pentru asistenţa juridică acordată la dobândirea sau redobândirea cetăţeniei române, 150 lei;

           f) pentru asistenţa juridică acordată victimei violenţei în familie, 100 lei;

g) pentru asistenţa juridică a refugiaţilor şi a azilanţilor, 100 lei;

h) pentru reprezentarea în faţa comisiilor prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi în faţa altor autorităţi sau instituţii publice, altele decât cele judiciare sau cu atribuţii jurisdicţionale, 100 lei.

 

           Art. 4. - (1) Valoarea provizorie a onorariului cuvenit pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică şi/sau reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti se stabileşte, potrivit criteriilor prevăzute la art. 2, prin încheierea prin care instanţa încuviinţează acordarea ajutorului public judiciar. Referatul care atestă prestaţia avocaţială efectivă şi onorariul definitiv cuvenit avocatului se confirmă de către  instanţa care a încuviinţat acordarea ajutorului public judiciar.           

           (2) Plata onorariilor cuvenite pentru prestarea serviciilor de asistenţă extrajudiciară se aprobă de consiliul baroului prin decan sau persoana desemnată de consiliul baroului, potrivit criteriilor prevăzute la art. 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul III

Onorarii pentru prestarea serviciilor

de asistenţă juridică în materie penală

 

 

           Art. 5. - (1) Onorariile care se cuvin avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice a făptuitorului, învinuitului, inculpatului sau a condamnatului când aceasta este obligatorie, în situaţia în care organul de urmărire penală sau instanţa apreciază că învinuitul, inculpatul, partea vătămată, partea civilă sau partea responsabilă civilmente nu şi-ar putea face singură apărarea, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege în care se impune desemnarea unui avocat din oficiu sunt următoarele:

a) 200 lei pentru fiecare făptuitor, învinuit sau inculpat, asistat în cursul urmăririi penale sau în cursul judecăţii;

b) 300 lei pentru fiecare făptuitor, învinuit sau inculpat, asistat în cursul urmăririi penale sau în cursul judecăţii, atunci când cel puţin două persoane au calitatea de făptuitor, învinuit sau inculpat în cauză;

c) 400 lei pentru fiecare făptuitor, învinuit sau inculpat, asistat în cursul urmăririi penale sau în cursul judecăţii, atunci când cel puţin cinci persoane au calitatea de făptuitor, învinuit sau inculpat în cauză;

d) 100 lei pentru asistenţa juridică acordată pentru fiecare învinuit sau inculpat în cazul luării, înlocuirii, revocării, încetării, prelungirii sau menţinerii măsurilor preventive;

e) 150 lei pentru asistenţa juridică gratuită acordată, în cursul urmăririi penale sau în cursul judecăţii, părţii vătămate, părţii civile sau părţii responsabile civilmente. Acest onorariu se acordă pentru fiecare parte vătămată, parte civilă sau parte responsabilă civilmente, în cazul în care una sau mai multe persoane au calitatea de parte vătămată, parte civilă sau parte responsabilă civilmente;

f) 200 lei pentru asistenţa juridică acordată în căile extraordinare de atac; 

g) 100 lei pentru asistenţa juridică acordată în cazul cererii de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, a contestaţiei la executare, a cererilor de întrerupere sau amânare a executării pedepsei închisorii sau detenţiunii pe viaţă, înlocuirii tratamentului medical, menţinerii, înlocuirii sau încetării măsurii internării medicale, precum şi în celelalte cazuri prevăzute în Titlul III şi Titlul IV din Partea specială a Codului de procedură penală;  

h) 100 lei pentru asistenţa juridică acordată în cauzele întemeiate pe prevederile Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;

i) 150 lei pentru asistenţa juridică acordată în procedura plângerii în faţa judecătorului împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată, formulate în temeiul prevederilor art. 278¹ din Codul de procedură penală.

           (2) Onorariile cuvenite avocaţilor pentru asistenţa juridică acordată, potrivit prevederilor alin. (1), în cursul urmăririi penale se acordă o singură dată pentru întreaga durată a urmăririi penale, iar, în cursul judecăţii, separat pentru fiecare grad de jurisdicţie.

           (3) Onorariile prevăzute la alin.(1) se majorează cu 100% în cazurile în care asistenţa juridică din oficiu este asigurată între orele 20.00-08.00 ori în zilele nelucrătoare.

 

Art. 6. - În cazul în care delegaţia apărătorului desemnat din oficiu încetează, potrivit art. 171 alin. (5) din Codul de procedură penală, la prezentarea apărătorului ales, procurorul prin ordonanţă sau, după caz, instanţa prin încheiere, va dispune plata onorariului cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru prestaţiile efectuate până la data încetării însărcinării, ţinându-se cont de timpul necesar studierii dosarului, complexitatea cauzei, durata şi numărul actelor de urmărire penală la care apărătorul a luat parte sau numărul de termene la care a fost prezent în faţa instanţei. Onorariul astfel stabilit nu poate fi mai mic de 25% din valoarea onorariului ce ar fi fost cuvenit dacă prestaţia avocaţială din oficiu ar fi fost finalizată.

 

 

Capitolul IV

Onorarii pentru prestarea serviciilor de asistenţă

 juridică privind accesul internaţional la justiţie în materie

civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 

Secţiunea 1

Onorarii pentru prestarea serviciilor de asistenţă

juridică privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă

 

 

          Art. 7. – (1) Cuantumul onorariilor care se cuvin avocaţilor pentru asistenţa juridică acordată pentru asigurarea accesului internaţional la justiţie în materie civilă, în procesele şi cererile prevăzute la art. 2 şi în cazurile prevăzute la art. 3 se majorează cu 50 %.

          (2) Valoarea onorariului cuvenit avocaţilor pentru asistenţa juridică obligatorie, totală şi gratuită, acordată în vederea asigurării accesului internaţional la justiţie în procesele şi cererile privind înapoierea minorului, precum şi în cele privind organizarea şi exercitarea dreptului de vizită a minorului este 500 lei.

 

 

Secţiunea a 2-a

Onorarii pentru prestarea serviciilor de asistenţă

 juridică în cauzele privind cooperarea judiciară

internaţională în materie penală

 

 

          Art. 8. – (1) Onorariile care se cuvin avocaţilor pentru asistenţa juridică acordată persoanei extrădabile, persoanei solicitate sau a condamnatului când aceasta este obligatorie, potrivit legii, sunt următoarele:

  a) 100 lei pentru asistenţa juridică acordată pentru fiecare persoană extrădabilă sau persoană solicitată în cazul luării, înlocuirii, revocării, încetării, prelungirii sau menţinerii măsurilor preventive, inclusiv a măsurii arestării provizorii în vederea extrădării;

  b) 320 lei pentru fiecare persoană extrădabilă sau solicitată în cursul procedurii judiciare de extrădare sau de executare a unui mandat european de arestare;

  c) 320 lei pentru fiecare condamnat în cursul procedurii de soluţionare a cererii de transferare a unui cetăţean străin din România în statul de cetăţenie;

  d) 320 lei pentru fiecare condamnat în cursul procedurii de soluţionare a cererii de transferare a unui cetăţean român dintr-un stat străin în România;

  e) 170 lei pentru asistenţa juridică acordată în căile extraordinare de atac exercitate împotriva hotărârilor prin care s-a dispus luarea, înlocuirea, revocarea, încetarea, prelungirea sau menţinerea măsurilor preventive, inclusiv a măsurii arestării provizorii în vederea extrădării;

  f) 320 lei pentru asistenţa juridică acordată în căile extraordinare de atac exercitate împotriva altor hotărâri decât cele prevăzute la lit. e).

          (2)  În cazul în care luarea, înlocuirea, revocarea, încetarea, prelungirea sau menţinerea măsurilor preventive, inclusiv a măsurii arestării provizorii în vederea extrădării, se dispune în cursul procedurii judiciare de soluţionare a cererii de extrădare sau de executare a unui mandat european de arestare, onorariile cuvenite avocaţilor pentru asistenţa juridică asigurată, potrivit alin. (1) lit. b) sau, după caz, alin. (1) lit. c), se acordă o singură dată.

          (3) Onorariile cuvenite avocaţilor pentru asistenţa juridică acordată, potrivit prevederilor alin. (1), se acordă o singură dată pentru întreaga durată a procedurii judiciare de extrădare, de executare a unui mandat european de arestare sau a procedurii de soluţionare a cererii de transferare.

          (4) Dispoziţiile art.  5 alin. (3) şi ale art. 6 se aplică în mod corespunzător.

 

 

Capitolul V

Dispoziţii comune

 

 

          Art. 9. - (1) Referatul, întocmit de avocat şi care atestă o prestaţie avocaţială efectivă pentru care se cuvine plata onorariului va fi confirmat de organul judiciar care a dispus plata onorariului sau de conducerea autorităţii în faţa căreia s-a desfăşurat activitatea de asistenţă juridică şi/sau de reprezentare. Referatul va fi însoţit de încheierea prevăzută la art. 4 alin. (1), în cazul asistenţei acordate în cadrul sistemului de ajutor public judiciar.

(2) Referatul prevăzut la alin. (1) constituie document justificativ, care se înaintează baroului de către avocat, în termen de cel mult 5 zile de la data confirmării, în vederea verificării, centralizării, avizării şi aprobării plăţii onorariului de către consiliul baroului.

          (3) În cazul asistenţei extrajudiciare, referatul întocmit de avocat, verificat şi avizat de coordonatorul serviciului de asistenţă judiciară al baroului, constituie document justificativ care se înaintează consiliului baroului, în termenul prevăzut la alin. (2), în vederea aprobării referatelor.                         

          (4) După verificarea şi avizarea/aprobarea referatelor prevăzute la alin. (1) şi (3) de către consiliul baroului, referatele centralizate sunt înaintate departamentului economico-financiar şi administrativ al tribunalului, în vederea efectuării viramentelor privind plata onorariilor de către tribunal în contul barourilor, în condiţiile prevăzute de lege.

(5) Sumele necesare plăţii onorariilor stabilite conform prezentului protocol se virează de către tribunale la barouri în cursul lunii calendaristice în care referatele au fost depuse de către barou la departamentul economico-financiar al tribunalului, dacă referatele în cauză au fost depuse până la data de 20 a lunii respective.

         (6) Plata onorariilor stabilite conform prezentului protocol se face de barou către avocat, potrivit legii, în cursul lunii calendaristice în care sumele necesare au fost virate, în condiţiile alin. (5), de către tribunal.

 

 

 

 

 

 

Capitolul VI

Dispoziţii finale şi tranzitorii

           

 

          Art. 10. – Onorariile cuvenite avocaţilor în temeiul convenţiilor de colaborare încheiate potrivit prevederilor art. 50 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, se stabilesc în limitele valorilor onorariilor prevăzute în prezentul protocol.

 

          Art. 11. – Eliberarea sumelor aprobate, în condiţiile legii, pentru organizarea şi funcţionarea serviciilor de asistenţă judiciară din cadrul barourilor se realizează potrivit procedurii stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.

 

          Art. 12. - (1) Prezentul protocol intră în vigoare la data de 1 decembrie 2008 şi se va derula în limita sumelor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei pentru finanţarea sistemului de ajutor public judiciar şi a sistemului de asistenţă juridică.

          (2) La data intrării în vigoare a prezentului protocol se abrogă Protocolul nr. 61.573/1.300/2008 încheiat între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România privind stabilirea onorariilor pentru avocaţii care acordă asistenţă juridică în materie penală.

 

 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI

 

 

 

 

Cătălin-Marian PREDOIU                                 

PREŞEDINTELE UNIUNII NAŢIONALE                                                                         A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

 

 

 

Gheorghe FLOREA

 

 

       

Attachments:
FileFile size
Download this file (Protocol.doc)Protocol privind onorariile in ajutorul public86 Kb
 
Hot.419/2008-Regulament SAJ Imprimare Email
Vineri, 09 Ianuarie 2009 10:19
HOTĂRÂREA NR. 419

29 noiembrie 2008

privind adoptarea Regulamentului – cadru pentru

organizarea serviciilor de asistenţă judiciară ale barourilor

 

          În temeiul dispoziţiilor art. 24 din Constituţia României, art. 5 şi 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, art. 171 şi 197 din Codul de Procedură Penală, art. 39, 68 şi 69 din Legea nr. 51/1995 modificată şi completată, art. 155-161 din Statutul profesiei de avocat şi în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/2008, Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în şedinţele din 27 septembrie 2008 şi 29 noiembrie 2008, a analizat proiectul Regulamentului–cadru pentru organizarea serviciilor de asistenţă judiciară ale barourilor pe baza propunerilor barourilor.

          În baza art. 685 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, s-a adoptat prezenta

 

HOTĂRÂRE:

 

          Art.1. – (1) Se aprobă Regulamentul - cadru pentru organizarea serviciilor de asistenţă judiciară ale barourilor, cuprins în anexa prezentei hotărâri.

          (2) Consiliile barourilor sunt autorizate să adopte regulamente proprii pentru organizarea serviciilor de asistenţă judiciară ale barourilor, cu respectarea Regulamentului – cadru al SAJ.

          Art.2. – Regulamentul – cadru al SAJ intră în vigoare începând cu data de 01 decembrie 2008 şi va fi publicat pe site-ul www.unbr.ro

 

P  R  E  Ş  E  D  I  N  T  E  ,

 

Av. dr. Gheorghe FLOREA

 

Anexă la Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 419 din 27 septembrie 2008, revizuită la 29 noiembrie 2008

 

 

 

REGULAMENTUL – CADRU PENTRU ORGANIZAREA

SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ JUDICIARĂ (în continuare, SAJ)  ALE BAROURILOR

 

 

 

 

A. PRINCIPIILE ASISTENŢEI JUDICIARE

 

Art. 1

(1) Asistenţa judiciară şi/sau extrajudiciară este asigurată de avocaţii care formulează opţiuni în acest sens şi/sau, atunci când numărul acestora este insuficient, prin avocaţii desemnaţi în acest sens de consiliul baroului şi înscrişi în Registrul de asistenţă judiciară al fiecărui barou.

(2) La nivelul U.N.B.R. se organizează Registrul naţional de asistenţă judiciară pe baza registrelor întocmite de barouri.

(3) Asistenţa judiciară şi/sau extrajudiciară este coordonată de Departamentul de coordonare a asistenţei judiciare, organ cu activitate permanentă, condus de un vicepreşedinte al U.N.B.R.

 

Art. 2

(1) Acordarea asistenţei judiciare în cazurile prevăzute de lege se face numai ca urmare a unei comunicări scrise din partea instanţei, a organului de urmărire penală, de cercetare penală sau a organului administraţiei publice locale, adresată baroului şi soluţionată de SAJ, pe baza desemnării  avocatului în condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare (în continuare lege), de Statul profesiei de avocat şi de prezentul Regulament.

(2) Acordarea asistenţei judiciare se realizează exclusiv pe baza delegaţiei  de avocat eliberată de SAJ.

 

Art. 3

Nici o împrejurare excepţională nu poate fi invocată pentru acordarea de asistenţă judiciară fără desemnarea din partea SAJ (solicitarea adresată în mod direct avocatului de către instanţe sau organe de urmărire şi de cercetare penală, expirarea mandatului de arestare, ameninţare cu aplicarea unei amenzi avocatului, etc.).

 

 

B. ORGANIZAREA SAJ

 

Art. 4

SAJ este coordonat de decanul baroului asistat de unul sau mai mulţi consilieri.

 

 

(1) În cadrul SAJ pot fi încadraţi funcţionari. Atribuţiile funcţionarilor SAJ pot fi îndeplinite de unul sau mai mulţi avocaţi desemnaţi de decan.

(2) În cazul în care sunt angajaţi funcţionari, numărul şi structura organizatorică a personalului angajat se stabilesc de către consiliul baroului.

 

Art. 5

Decanul are următoarele atribuţii:

a)     reprezintă SAJ în relaţia cu autorităţile, salariaţii SAJ şi orice alte persoane;

b)     desemnează consilierii care îl asistă în coordonarea activităţii serviciului şi îi înlocuieşte prin decizie motivată;

c)      aprobă cererile de asistenţa judiciară şi extrajudiciară în condiţiile legii;

d)     emite dispoziţii obligatorii în ceea ce priveşte organizarea SAJ;

e)     soluţionează plângerile formulate împotriva rezoluţiilor consilierilor care îl asistă.

 

Art. 6

Consilierii care asistă decanul au următoarele atribuţii:

a)     reprezintă SAJ în relaţia cu autorităţile judiciare în situaţii de urgenţă, când decanul este în imposibilitate de a îşi exercita această atribuţie;

b)     coordonează activitatea SAJ;

c)      dispun aprobarea sau refacerea propunerii de repartizare a cauzelor întocmite de funcţionarii SAJ;

d)     propun aplicarea de  sancţiuni pentru abaterile de la prevederile prezentului Regulament;

 

Art. 7

Funcţionarii SAJ au următoarele atribuţii:

a)       primesc, înregistrează şi arhivează cererile de asigurare a asistenţei judiciare şi extrajudiciare;

b)       primesc, înregistrează, arhivează şi trimit spre competentă soluţionare opţiunile, cererile, sesizările şi propunerile beneficiarilor asistenţei şi ale avocaţilor;

c)       eliberează delegaţiile avocaţilor desemnaţi şi le comunică acestora, în termen util, sub semnătură. La primirea delegaţiilor, avocaţii subscriu menţiunea privind data şi ora la care li s-a predat delegaţia;

d)       notifică avocaţii care au formulat opţiuni cu privire la desemnarea lor, la programarea pentru plata onorariilor cuvenite, la obligaţia de a depune referate explicative şi comunică soluţiile date sesizărilor care privesc activitatea unui avocat;

e)       păstrează în suport fizic şi informatic evidenţele obligatorii pentru repartiţii şi pentru fiecare cauză în parte;

f)         îndeplinesc orice alte atribuţii date în sarcina lor prin prezentul Regulament sau dispuse de consiliul baroului, de decan sau consilierul delegat.

 

Art. 8

În cazul în care este desemnat un funcţionar  coordonator al SAJ, acesta are următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea funcţionarilor SAJ astfel încât să asigure permanenţa funcţionării acestuia;

b) urmăreşte modul în care se îndeplinesc atribuţiile de serviciu;

c) face propuneri de soluţionare a contestaţiilor privind lista de opţiuni afişată;

d) întocmeşte propunerea de repartizare a cauzelor după consultarea consilierilor;

e) centralizează şi comunică consilierilor cererile, propunerile şi sesizările avocaţilor, beneficiarilor asistenţei şi organelor solicitante;

f) solicită şi primeşte referate, contestaţii şi plângeri formulate de avocaţi sau de beneficiarii asistenţei juridice;

g) întocmeşte periodic referate privind necesarul de achiziţii, bugetul necesar bunei funcţionari a SAJ şi face propuneri privind eficientizarea funcţionării serviciului;

h) întocmeşte corespondenţa SAJ cu cei care solicitantă, asistenţa avocaţială şi cu avocaţii desemnaţi;

i) îndeplineşte orice alte atribuţii date în sarcina lor prin prezentul Regulament sau dispuse de consiliul baroului, de decan sau consilierul delegat.

 

 

C. DOMENIILE ACTIVITĂŢII DE ASISTENŢĂ JUDICIARĂ

 

 

I. Asistenţa obligatorie

 

 

a) La urmărirea penală

 

Art. 9

La cererea prealabilă şi motivată a organelor de urmărire penală, SAJ va desemna unul sau mai mulţi avocaţi în vederea asigurării asistenţei juridice obligatorii, în funcţie de existenţa unor interese contrare ale părţilor.

 

Art. 10

SAJ va desemna avocat, contactând telefonic avocaţii care au formulat opţiuni în ordinea determinată de repartiţia lunară, întocmind un proces verbal în acest sens.

 

Art. 11

Avocaţii care au formulat opţiuni pentru acest domeniu al asistenţei judiciare nu vor putea refuza nemotivat cauza repartizată.

 

Art. 12

Avocatul care îşi manifestă disponibilitatea de a asigura asistenţa obligatorie se va prezenta în faţa organelor de urmărire penală în timp util pentru a asigura asistenţa obligatorie a învinuitului sau inculpatului, numai atunci când acesta nu este asistat de apărător ales sau în situaţiile prevăzute de lege.

 

Art. 13

Dacă delegaţia avocatului desemnat încetează deoarece se asigură asistenţa juridică prin avocat ales, avocatul desemnat va menţiona în referat activităţile prestate.

 

Art. 14

Dacă în cauza în care a fost desemnat avocatul se dispune conexarea acesteia cu o altă cauză în care învinuitul sau inculpatul este asistat de avocat ales, delegaţia avocatului desemnat încetează de drept.

 

Art. 15

(1) În cazul în care s-a dispus arestarea preventivă a învinuitului sau inculpatului, avocatul desemnat din oficiu va formula cerere spre a fi încunoştinţat despre orice acte de urmărire penală vor fi efectuate în cauză şi despre eventualele prelungiri ale arestării preventive, depunând o copie a acesteia şi în dosarul format de SAJ.

(2) În temeiul acestei cereri, vor fi eliberate delegaţiile aferente propunerilor de prelungire.

 

Art. 16

(1) SAJ va desemna un alt avocat din oficiu numai atunci când avocatul din oficiu din faza de urmărire penală a notificat SAJ cu privire la imposibilitatea obiectivă de a se prezenta la eventualele propuneri de prelungire a arestării preventive, iar cererea sa a fost aprobată de decan.

(2) Avocatul astfel desemnat va participa şi la prezentarea materialului de urmărire penală.

 

Art. 17

În ipoteza în care cauza în care a fost desemnat apărător din oficiu este conexată altei cauze în care învinuitul sau inculpatul este asistat de alt avocat din oficiu, învinuitul sau inculpatul va fi asistat de primul avocat desemnat în cauză.

 

Art. 18

În ipoteza în care cauza înregistrează o disjungere, avocatul care a asigurat asistenţa juridică din oficiu are prioritate la desemnarea în cauza disjunsă.

 

 

b) La instanţele de judecată

 

Art. 19

(1) Numai ca urmare a unei solicitări prealabile şi motivate a instanţelor de judecată, SAJ va desemna inculpatului/inculpaţilor un avocat din oficiu.

(2) Se vor desemna avocaţi diferiţi dacă se constată că în cauză sunt interese contrare în apărarea inculpaţilor.

 

Art. 20

Asistenţa judiciară prin avocat delegat încetează de drept în situaţia în care partea este asistată de avocat ales.

 

Art. 21

În ipoteza în care în cauză mandatul avocatului din oficiu desemnat încetează prin asigurarea asistenţei juridice prin avocat ales, acesta va menţiona în referat activităţile prestate.

 

Art. 22

Asistenţa judiciară din oficiu încetează de drept odată cu epuizarea fiecărei faze a cercetării judecătoreşti.

 

Art. 23

Referatele cu privire la asistenţa juridică asigurată în cauză vor fi depuse la SAJ.

 

Art. 24

Cauzele având ca obiect amânarea sau întreruperea executării pedepsei şi înlăturarea sau modificarea pedepsei vor fi repartizate conform principiilor enunţate anterior.

 

 

II. Asistenţa extrajudiciară şi judiciară prin avocat în cadrul ajutorului public judiciar

 

Art. 25

Asistenţa extrajudiciară se poate acorda prin avocat ales sau desemnat de SAJ şi constă în acordarea de consultaţii, formularea de cereri, petiţii, sesizări, iniţierea altor asemenea demersuri legale, precum şi în reprezentarea în faţa unor autorităţi sau instituţii publice, altele decât cele judiciare sau cu atribuţii jurisdicţionale, în vederea realizării unor drepturi sau interese legitime.

 

Art. 26

(1) În vederea asigurării dreptului beneficiarului de a îşi alege avocatul, SAJ va afişa în loc vizibil şi va publica în mediu informatic Registrul de asistenţă judiciară al baroului.

(2) În acest caz, funcţionarii SAJ vor verifica sumar admisibilitatea cererii şi vor formula un referat scris cu propunerea de admitere/respingere a cererii pe care o vor înainta spre soluţionare decanului sau consilierilor.

 

Art. 27

(1) Avocaţii se vor desemna avându-se în vedere specializarea acestuia, complexitatea cazului, veniturile realizate la asistenţa judiciară.

(2) Cauzele se repartizează, cu precădere, tinerilor avocaţi.

 

Art. 28

Asistenţa extrajudiciară se acordă persoanelor fizice în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute de lege.

 

Art. 29

Avocatul care a asigurat asistenţa extrajudiciară devine incompatibil cu asigurarea asistenţei judiciare pentru acelaşi caz.

 

Art. 30

Avocatul desemnat de decan să asigure asistenţa extrajudiciară în legătură cu un litigiu în curs pentru părţi ale căror drepturi pot fi prejudiciate prin întârziere, îşi va limita activitatea la actele care nu suferă amânare şi care întrerup cursul prescripţiei ori stingerii drepturilor sau al decăderii, după care partea va sesiza, de îndată, instanţa în vederea încuviinţării asistenţei extrajudiciare. Se va aprecia inclusiv asupra activităţilor desfăşurate în baza aprobării decanului.

 

Art. 31

În cursul judecăţii, SAJ va desemna un avocat care va asigura asistenţa judiciară numai pentru durata unei faze procesuale.

 

Art. 32

Asistenţa judiciară poate fi refuzată de avocatul desemnat numai dacă:

a)     pretenţia este vădit nejustificată sau inadmisibilă;

b)     atunci când solicitantul a fost decăzut din dreptul de a beneficia de asistenţă judiciară.

 

Art. 33

Cererea de acordare a asistenţei extrajudiciare se depune la SAJ al baroului şi se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării, prin decizie a decanului baroului sau de persoana desemnată de acesta, potrivit Statutului profesiei şi prezentului Regulament.

 

Art. 34

SAJ aduce la cunoştinţa solicitantului numele avocatului desemnat, sediul profesional al acestuia şi datele de contact aflate în evidenţele sale.

 

Art. 35

Avocatul desemnat nu poate să fie substituit de un alt avocat înscris în Registrul baroului pentru acordarea asistenţei extrajudiciare şi judiciare, decât cu aprobarea expresă a decanului baroului.

 

Art. 36

În situaţii excepţionale, dacă asigurarea asistenţei judiciare implică activităţi desfăşurate pe raza altui barou, avocatul desemnat este obligat să anunţe, în scris, conducerea SAJ, care, prin decanul baroului, va anunţa, în termen util decanul baroului în raza teritorială a căruia se asigură asistenţă judiciară.

 

Art. 37

La cererea justificată a avocatului care asigură asistenţa judiciara, avocatul desemnat poate fi înlocuit de conducerea SAJ numai în situaţii temeinic motivate, şi cu aprobarea expresă a decanului baroului.

 

Art. 38

Persoana căreia i s-a acordat asistenţă judiciară şi avocatul desemnat să asigure asistenţa judiciară sunt obligate să încunoştinţeze SAJ cu privire îmbunătăţirea situaţiei materiale a beneficiarului asistenţei.

 

Art. 39

Tipul şi volumul activităţii desfăşurate de avocat se certifică printr-un referat scris în condiţiile prevăzute de Protocolul încheiat între U.N.B.R. şi Ministerul Justiţiei.

 

 

D. REPARTIZAREA CAUZELOR

 

 

I. Principii

 

Art. 40

Principiul fundamental al funcţionarii SAJ îl constituie asigurarea asistenţei judiciare prin desemnarea prealabilă a avocatului potrivit criteriilor prevăzute în prezentul Regulament.

 

Art. 41

În vederea asigurării unei asistenţe efective şi de calitate, se poate stabili un plafon total lunar al cauzelor în care poate fi desemnat un avocat în vederea asigurării asistenţei juridice.

 

Art. 42

Asistenţa judiciară va fi asigurată numai în urma desemnării prealabile de către SAJ, pe baza delegaţiei eliberate în prealabil efectuării asistenţei.

 

Art. 43

Asistenţa juridică ce urmează a fi asigurată în penitenciare, locuri de deţinere şi în afara localităţii de reşedinţă în raza căreia asigură asistenţa obligatorie va fi repartizata avocaţilor care au formulat opţiuni în acest sens.

 

 

II. Opţiunea

 

Art. 44

Opţiunea reprezintă manifestarea de voinţă şi angajamentul avocatului de a asigura asistenţa juridică în cauzele în care va fi desemnat.

 

Art. 45

Opţiunea va cuprinde datele de identificare ale avocatului, coordonatele de contact, specificarea domeniului de activitate pentru care optează, menţiunea că a luat cunoştinţă de dispoziţiile prezentului Regulament.

 

Art. 46

Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, avocaţii interesaţi să asigure asistenţa juridică obligatorie ori asistenţa avocaţială prevăzută în cadrul ajutorului public judiciar sau în alte prevederi legale vor formula la SAJ opţiuni scrise pe care le vor depune personal sau prin orice mijloace de comunicare la distanţă (fax, e-mail, curierat rapid), apte să asigure primirea opţiunii în termen şi să asigure dovada în acest sens.

 

Art. 47

Funcţionarii SAJ vor centraliza opţiunile formulate, vor întocmi liste pe care le vor afişa vizibil în incinta spaţiilor SAJ şi le vor publica în format electronic.

 

Art. 48

Lista tuturor opţiunilor centralizate va fi afişată cel mai târziu la 31 ianuarie în fiecare an şi va putea fi contestată de autorii opţiunilor nemenţionate sau incomplet menţionate în lista centralizatoare, în cel mult două zile de la afişare.

 

Art. 49

Contestaţiile vor fi colectate de funcţionarii SAJ eliberându-se dovadă în acest sens şi vor fi soluţionate de consiliul baroului în prima şedinţă a consiliului, după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Lista completată după soluţionarea contestaţiilor, va fi publicată şi va constitui Registrul de asistenţă judiciară al baroului.

 

Art. 50

Consiliile barourilor pot hotărî ca opţiunile avocaţilor să fie făcute şi pe parcursul anului şi pentru o perioadă mai scurtă. Deciziile consiliilor barourilor vor stabili termenele de depunere a opţiunilor, contestarea listelor centralizatoare şi afişarea acestora, cu respectarea regulilor prevăzute în cuprinsul prezentului Regulament – cadru.

 

Art. 51

Propunerea de repartizare  a  avocaţilor  va fi întocmită de  funcţionarul coordonator cel mai târziu în 17-a zi a lunii, după consultarea consilierilor,  va fi publicată prin afişare şi publicare în format informatic şi va fi înaintată consilierilor spre aprobare.

 

Art. 52

Propunerea de repartizare poate fi contestată de avocaţii care au formulat opţiuni până cel mai târziu în cea de-a 19-a zi a lunii, iar repartizarea aprobată de consilier(i), în urma soluţionării contestaţiilor va fi publicată cel târziu în a 21-a zi a lunii şi va fi înaintată spre aprobare decanului, împreună cu contestaţiile soluţionate.

 

Art. 53

În cea de-a 23-a zi lunii decanul va aproba sau amenda repartizarea întocmită de consilieri, o va publica şi va dispune eliberarea delegaţiilor, astfel încât avocaţii desemnaţi pentru primele zile ale lunii să poată studia dosarele repartizate. Propunerile de repartizare aprobate de decan sunt definitive.

 

Art. 54

Toate contestaţiile vor fi înregistrate în mod similar opţiunilor iar publicarea listelor, a propunerii de repartizare şi a repartizărilor se va realiza atât prin afişare, cât şi prin publicare în mediu informatic.

 

 

III. Evidenţa

 

Art. 55

SAJ va ţine evidenţa repartizărilor cauzelor, după numele sau denumirea părţii asistate, după numărul de înregistrare al cauzei la organul competent şi după numele avocatului desemnat în cauză.

 

Art. 56

Evidenţele vor fi ţinute pe suport material şi informatic. Consultarea acestora de către orice avocat interesat este permisă.

 

Art. 57

Onorariile încasate ca urmare a asigurării asistenţei juridice din oficiu sau a desemnării în vederea asigurării asistenţei judiciare, extrajudiciare sau prevăzută în legi speciale sunt informaţii de interes public.

 

 

E. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AVOCAŢILOR CARE ASIGURĂ  ASISTENŢA JURIDICĂ DIN OFICIU SAU GRATUITĂ

 

Art. 58

Funcţionarii SAJ vor întocmi un dosar de opţiuni al fiecărui avocat interesat cu copii ale fiecărei delegaţii, corespunzător fiecărei cauze.

 

Art. 59

Pentru activitatea profesională desfăşurată în cauzele în care au fost desemnaţi, avocaţii au dreptul la onorariu conform plafoanelor stabilite prin Protocolul încheiat între U.N.B.R. şi Ministerul Justiţiei.

 

Art. 60

Avocaţii au dreptul să formuleze plângeri şi contestaţii împotriva actelor şi dispoziţiilor funcţionarilor SAJ, ale consilierilor şi ale decanului.

 

Art. 61

Avocaţii au obligaţia să participe la acţiunile de pregătire profesională special organizate pentru îmbunătăţirea standardelor de realizare a activităţilor specifice asistenţei judiciare sub forma asistenţei avocaţiale.

 

Art. 62

Avocaţii au obligaţia să fie asiguraţi pentru răspundere profesională şi să depună periodic la dosarul profesional o copie a asigurării încheiate sau a înnoirii acesteia, în condiţiile prevăzute în Statutul profesiei de avocat.

 

Art. 63

Avocaţii care au formulat opţiune pentru asistenţa juridică într-un domeniu de activitate nu pot refuza nemotivat desemnarea notificată prin orice mijloace de SAJ.

 

Art. 64

Avocaţii care au formulat opţiune pentru asistenţa juridică într-un domeniu de activitate au obligaţia de a se asigura ca mijloacele de comunicare indicate în opţiune să fie în permanentă stare de funcţionare şi în caz contrar să notifice de îndată această împrejurare SAJ, indicând mijloace alternative de contactare.

 

Art. 65

Avocaţii care au refuzat desemnarea sunt obligaţi ca în termen de trei zile de la manifestarea refuzului să îl justifice în scris.

 

Art. 66

Avocaţii desemnaţi sunt datori să studieze temeinic cauzele care le-au fost încredinţate, să se prezinte la fiecare termen la instanţele de judecată sau la organele de urmărire penală ori la alte instituţii, conform mandatului încredinţat, să manifeste conştiinciozitate şi probitate profesională, să pledeze cu demnitate faţă de judecători şi de părţile din proces, să depună concluzii scrise sau note de şedinţă ori de cate ori natura sau dificultatea cauzei cere aceasta ori instanţa dispune în acest sens.

 

Art. 67

Avocaţii nu pot asista sau reprezenta părţi cu interese contrare în aceeaşi cauză sau în cauze conexe. În asemenea situaţii, avocaţii desemnaţi sunt obligaţi să încunoştinţeze SAJ pentru a lua măsurile ce se impun, în sensul înlocuirii acestora sau al desemnării unor avocaţi suplimentari în cauză, care să asigure apărarea celor aflaţi în conflict de interese.

 

Art. 68

Avocatul care acordă asistenţă judiciară, extrajudiciară, specială sau din oficiu nu are dreptul să primească de la cel asistat sau reprezentat o remuneraţie sau alte mijloace pentru acoperirea cheltuielilor, cu excepţia situaţiei când s-a convenit încheierea unui contract de asistenţă juridică, cu notificarea ulterioară a SAJ.

 

 

F. RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI

 

Art. 69

Fapta decanului, consilierului sau avocatului referent care cu rea credinţă îşi îndeplineşte necorespunzător sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin în temeiul prezentului Regulament constituie abatere disciplinară gravă.

 

Art. 70

Constituie abatere disciplinară:

a)     îndeplinirea cu întârziere a obligaţiei de a asigura asistenţa prin avocat ca formă a asistenţei judiciare săvârşită cu rea credinţă sau din neglijenţă;

b)     omisiunea avocatului de a notifica SAJ schimbarea datelor de contact (adresa sediului profesional, telefon, fax, e-mail, etc.) la care urmează să fie anunţat pentru desemnarea ca avocat delegat;

c)      refuzul nemotivat de a asigura asistenţa, ca urmare a desemnării;

d)     nerespectarea termenului de depunere a referatului.

 

Art. 71

Constituie abatere disciplinară gravă:

a)     neîndeplinirea cu rea credinţă ori din neglijenţă a obligaţiei de a notifica SAJ şi instanţa competentă cu privire la imposibilitatea de prezentare;

b)     asigurarea asistenţei avocaţiale ca formă a asistenţei judiciare sau extrajudiciare, ori efectuarea apărării în cazurile în care apărarea este obligatorie fără desemnarea avocatului prin eliberarea prealabilă a delegaţiei de către SAJ;

c)      refuzul nemotivat al avocatului de a asigura asistenţa avocaţială pentru care a formulat opţiune;

d)     omisiunea avocatului desemnat de a încunoştinţa în termen de cinci zile SAJ cu privire la schimbarea temeiurilor care au determinat admiterea sau aprobarea cererii de asistenţă extrajudiciară sau judiciară.

 

Art. 72

Abaterile disciplinare se sancţionează în conformitate cu prevederile legii şi ale Statutului profesiei de avocat, iar consiliul baroului poate dispune, în raport cu gravitatea acestora, suspendarea dreptului de a figura în Registrul de asistenţă judiciară până la pronunţarea unei soluţii de către comisia de disciplină a baroului.

 

 

G. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

 

Art. 73

Consiliile barourilor pot adapta prezentul Regulament SAJ la condiţiile concrete ale fiecărui barou.

 

Art. 74

Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile Legii nr. 51/1995, modificată şi completată, cu ale Statului profesiei de avocat şi cu cele ale normelor procesuale.

 

Art. 75

În aplicarea prezentului Regulament consiliile barourilor pot emite norme metodologice obligatorii privind conţinutul opţiunii, conţinutul referatelor, condiţiile de formă şi conţinut ale cererilor de asistenţă juridică, ale proceselor verbale, sesizărilor şi notificărilor întocmite de funcţionarii SAJ sau ale avocaţilor desemnaţi să asigure asistenţa juridică din oficiu, precum şi în orice alte probleme privind activitatea SAJ, cu respectarea dispoziţiilor art. 686 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

 

 

 

 

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (HOT_419_2008_CONS_UNBR_ADOPTARE_REGULAM_SAJ_REVIZ_041208.doc)Hot.419/2008-Regulament SAJ198 Kb
 
Rectificare OUG 159/2008 Imprimare Email
Vineri, 09 Ianuarie 2009 09:53
 
Attachments:
FileFile size
Download this file (MOf_176_2008_Rectificare_OUG_159_2008.pdf)MOf_176_2008_Rectificare_OUG_159_2008.pdf527 Kb
 
<< Început < Anterior 1 2 3 Următor > Sfârşit >>

Pagina 2 din 3
Solutie web implementata de MEDIA TREND