Protocol priv.onorariile in ajutorul public
Vineri, 09 Ianuarie 2009 10:21

               MINISTERUL JUSTITIEI                                     UNIUNEA NAŢIONALĂ A

                                                                                       BAROURILOR DIN ROMÂNIA

               Nr.                                                                                        Nr.

 

Protocol

privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă juridică şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă juridică privind accesul internaţional la justiţie în materie

civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 

 

           Având în vedere dispoziţiile art. 37, ale art. 38 alin. (3) lit. c) şi ale art. 50 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008,

           Ţinând seama de prevederile art. 681, ale art. 683, ale art. 6811-6813 şi ale art. 69 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, cu modificările şi completările ulterioare,                  

           Având în vedere dispoziţiile art. 26 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare,

           Ţinând seama de prevederile art. 7 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 22 iulie 2008,

           Având în vedere dispoziţiile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 159 din Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005,

              

            Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România încheie prezentul protocol

 

 

Capitolul I

Dispoziţii generale

 

 

          Art. 1. - (1) Prin prezentul protocol se stabilesc cuantumul si modalitatea de plată a:

          a) onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică şi/sau reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale ori, după caz, a serviciilor de asistenţă avocaţială extrajudiciară, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar;

          b) onorariilor pentru avocaţii care acordă asistenţă juridică în materie penală;

          c) onorariilor pentru avocaţii care acordă asistenţă juridică în cauzele privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală.

          (2) Plata onorariilor prevăzute la alin. (1) se suportă din sumele cuprinse distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei la Capitolul „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul „Bunuri şi servicii”, articolul „Ajutor public judiciar”, pentru finanţarea sistemului de ajutor public judiciar şi a sistemului de asistenţă juridică.

 

 

Capitolul II

Onorarii pentru furnizarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă juridică şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară

 

 

          Art. 2. - (1) Valorile onorariilor care se cuvin avocaţilor pentru asigurarea serviciilor de asistenţă juridică şi/sau reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale sunt următoarele:

          1. procese şi cereri al căror obiect este neevaluabil în bani, precum şi procese şi cereri în materia raporturilor de familie, pentru ocrotirea persoanei şi a minorilor:

          a) pentru cererile privind încuviinţarea purtării numelui, 150 lei;

          b) pentru cererile privind împărţirea provizorie a locuinţei sau stabilirea locuinţei minorului, 150 lei;

          c) pentru cererile pentru acordarea personalităţii juridice, pentru autorizarea funcţionării şi pentru înregistrarea asociaţiilor şi fundaţiilor, 250 lei;

          d)  pentru cererile privind încredinţarea sau reîncredinţarea minorului, 300 lei;

          e) pentru cererile privind obligaţiile de întreţinere, 300 lei;

          f) pentru cererile privind instituirea tutelei sau curatelei, 300 lei;

          g) pentru cererile privind punerea sub interdicţie, 300 lei;

          h) pentru cererile privind plasamentul sau orice altă măsură de protecţie a minorului, 300 lei;

          i) pentru cererile de divorţ, când se solicită şi încredinţarea copiilor minori, 400 lei;

          j) pentru acţiunile în stabilirea paternităţii, acţiunile în contestarea recunoaşterii paternităţii şi acţiunile în tăgăduirea paternităţii, 300 lei;

          k) pentru cererile pentru încuviinţarea, nulitatea sau desfacerea adopţiei, 300 lei;

          l) pentru procesele şi cererile în materie comercială, al căror obiect este neevaluabil în bani, 300 lei;    

          m) pentru orice alte procese şi cereri al căror obiect este neevaluabil în bani, precum şi pentru orice alte procese şi cereri în materia raporturilor de familie, pentru ocrotirea persoanei şi a minorilor, 200 lei.

           2. procese şi cereri al căror obiect este evaluabil în bani:

a) pentru cererile privind ordonanţa de plată, 200 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 500 lei;

b) pentru cererile privind somaţia de plată, 300 lei;

c) pentru procesele şi cererile în materia restituirii proprietăţilor imobiliare, formulate în temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi a altor dispoziţii legale aplicabile în materie, 300 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 500 lei;

d) pentru acţiunile în revendicare, 300 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 500 lei;

e) pentru orice alte procese şi cereri cu caracter patrimonial, 200 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 500 lei.

3. pentru procesele şi cererile în materia contenciosului administrativ, 300 lei;

4. pentru procesele şi cererile în materie de asigurări sociale, 300 lei;

5. pentru procesele şi cererile în materie de proprietate intelectuală şi proprietate industrială, 300 lei.

(2) Pentru redactarea cererii de chemare în judecată sau a cererilor motivate de exercitare a căilor de atac prevăzute de lege, în cazul în care avocatul nu asigură şi asistenţa juridică sau reprezentarea părţii, onorariul cuvenit reprezintă 50% din cuantumul onorariului stabilit potrivit alin. (1).

          (3) Onorariile prevăzute la alin. (1) se acordă o singură dată în cursul judecăţii, dar, separat, pentru fiecare grad de jurisdicţie.

           (4) Pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică şi/sau reprezentare în căile de atac prevăzute de lege, cuantumul onorariului cuvenit avocatului este acelaşi cu cel stabilit, potrivit alin. (1), pentru asistenţa juridică şi/sau reprezentarea în faţa instanţei judecătoreşti care a soluţionat cauza în fond în primă instanţă.

    

           Art. 3. - Onorariile care se cuvin avocaţilor pentru asistenţa extrajudiciară acordată în cadrul sistemului de ajutor public judiciar sunt următoarele:

a) pentru acordarea de consultaţii juridice, 150 lei;

           b) pentru formularea plângerilor prealabile în cadrul procedurii contenciosului administrativ şi a contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale, 150 lei;

           c) pentru formularea de cereri, petiţii şi sesizări în materie de asigurări sociale, 150 lei;

d) pentru formularea altor cereri, petiţii şi sesizări, 100 lei;

           e) pentru asistenţa juridică acordată la dobândirea sau redobândirea cetăţeniei române, 150 lei;

           f) pentru asistenţa juridică acordată victimei violenţei în familie, 100 lei;

g) pentru asistenţa juridică a refugiaţilor şi a azilanţilor, 100 lei;

h) pentru reprezentarea în faţa comisiilor prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi în faţa altor autorităţi sau instituţii publice, altele decât cele judiciare sau cu atribuţii jurisdicţionale, 100 lei.

 

           Art. 4. - (1) Valoarea provizorie a onorariului cuvenit pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică şi/sau reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti se stabileşte, potrivit criteriilor prevăzute la art. 2, prin încheierea prin care instanţa încuviinţează acordarea ajutorului public judiciar. Referatul care atestă prestaţia avocaţială efectivă şi onorariul definitiv cuvenit avocatului se confirmă de către  instanţa care a încuviinţat acordarea ajutorului public judiciar.           

           (2) Plata onorariilor cuvenite pentru prestarea serviciilor de asistenţă extrajudiciară se aprobă de consiliul baroului prin decan sau persoana desemnată de consiliul baroului, potrivit criteriilor prevăzute la art. 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul III

Onorarii pentru prestarea serviciilor

de asistenţă juridică în materie penală

 

 

           Art. 5. - (1) Onorariile care se cuvin avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice a făptuitorului, învinuitului, inculpatului sau a condamnatului când aceasta este obligatorie, în situaţia în care organul de urmărire penală sau instanţa apreciază că învinuitul, inculpatul, partea vătămată, partea civilă sau partea responsabilă civilmente nu şi-ar putea face singură apărarea, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege în care se impune desemnarea unui avocat din oficiu sunt următoarele:

a) 200 lei pentru fiecare făptuitor, învinuit sau inculpat, asistat în cursul urmăririi penale sau în cursul judecăţii;

b) 300 lei pentru fiecare făptuitor, învinuit sau inculpat, asistat în cursul urmăririi penale sau în cursul judecăţii, atunci când cel puţin două persoane au calitatea de făptuitor, învinuit sau inculpat în cauză;

c) 400 lei pentru fiecare făptuitor, învinuit sau inculpat, asistat în cursul urmăririi penale sau în cursul judecăţii, atunci când cel puţin cinci persoane au calitatea de făptuitor, învinuit sau inculpat în cauză;

d) 100 lei pentru asistenţa juridică acordată pentru fiecare învinuit sau inculpat în cazul luării, înlocuirii, revocării, încetării, prelungirii sau menţinerii măsurilor preventive;

e) 150 lei pentru asistenţa juridică gratuită acordată, în cursul urmăririi penale sau în cursul judecăţii, părţii vătămate, părţii civile sau părţii responsabile civilmente. Acest onorariu se acordă pentru fiecare parte vătămată, parte civilă sau parte responsabilă civilmente, în cazul în care una sau mai multe persoane au calitatea de parte vătămată, parte civilă sau parte responsabilă civilmente;

f) 200 lei pentru asistenţa juridică acordată în căile extraordinare de atac; 

g) 100 lei pentru asistenţa juridică acordată în cazul cererii de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, a contestaţiei la executare, a cererilor de întrerupere sau amânare a executării pedepsei închisorii sau detenţiunii pe viaţă, înlocuirii tratamentului medical, menţinerii, înlocuirii sau încetării măsurii internării medicale, precum şi în celelalte cazuri prevăzute în Titlul III şi Titlul IV din Partea specială a Codului de procedură penală;  

h) 100 lei pentru asistenţa juridică acordată în cauzele întemeiate pe prevederile Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;

i) 150 lei pentru asistenţa juridică acordată în procedura plângerii în faţa judecătorului împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată, formulate în temeiul prevederilor art. 278¹ din Codul de procedură penală.

           (2) Onorariile cuvenite avocaţilor pentru asistenţa juridică acordată, potrivit prevederilor alin. (1), în cursul urmăririi penale se acordă o singură dată pentru întreaga durată a urmăririi penale, iar, în cursul judecăţii, separat pentru fiecare grad de jurisdicţie.

           (3) Onorariile prevăzute la alin.(1) se majorează cu 100% în cazurile în care asistenţa juridică din oficiu este asigurată între orele 20.00-08.00 ori în zilele nelucrătoare.

 

Art. 6. - În cazul în care delegaţia apărătorului desemnat din oficiu încetează, potrivit art. 171 alin. (5) din Codul de procedură penală, la prezentarea apărătorului ales, procurorul prin ordonanţă sau, după caz, instanţa prin încheiere, va dispune plata onorariului cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru prestaţiile efectuate până la data încetării însărcinării, ţinându-se cont de timpul necesar studierii dosarului, complexitatea cauzei, durata şi numărul actelor de urmărire penală la care apărătorul a luat parte sau numărul de termene la care a fost prezent în faţa instanţei. Onorariul astfel stabilit nu poate fi mai mic de 25% din valoarea onorariului ce ar fi fost cuvenit dacă prestaţia avocaţială din oficiu ar fi fost finalizată.

 

 

Capitolul IV

Onorarii pentru prestarea serviciilor de asistenţă

 juridică privind accesul internaţional la justiţie în materie

civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 

Secţiunea 1

Onorarii pentru prestarea serviciilor de asistenţă

juridică privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă

 

 

          Art. 7. – (1) Cuantumul onorariilor care se cuvin avocaţilor pentru asistenţa juridică acordată pentru asigurarea accesului internaţional la justiţie în materie civilă, în procesele şi cererile prevăzute la art. 2 şi în cazurile prevăzute la art. 3 se majorează cu 50 %.

          (2) Valoarea onorariului cuvenit avocaţilor pentru asistenţa juridică obligatorie, totală şi gratuită, acordată în vederea asigurării accesului internaţional la justiţie în procesele şi cererile privind înapoierea minorului, precum şi în cele privind organizarea şi exercitarea dreptului de vizită a minorului este 500 lei.

 

 

Secţiunea a 2-a

Onorarii pentru prestarea serviciilor de asistenţă

 juridică în cauzele privind cooperarea judiciară

internaţională în materie penală

 

 

          Art. 8. – (1) Onorariile care se cuvin avocaţilor pentru asistenţa juridică acordată persoanei extrădabile, persoanei solicitate sau a condamnatului când aceasta este obligatorie, potrivit legii, sunt următoarele:

  a) 100 lei pentru asistenţa juridică acordată pentru fiecare persoană extrădabilă sau persoană solicitată în cazul luării, înlocuirii, revocării, încetării, prelungirii sau menţinerii măsurilor preventive, inclusiv a măsurii arestării provizorii în vederea extrădării;

  b) 320 lei pentru fiecare persoană extrădabilă sau solicitată în cursul procedurii judiciare de extrădare sau de executare a unui mandat european de arestare;

  c) 320 lei pentru fiecare condamnat în cursul procedurii de soluţionare a cererii de transferare a unui cetăţean străin din România în statul de cetăţenie;

  d) 320 lei pentru fiecare condamnat în cursul procedurii de soluţionare a cererii de transferare a unui cetăţean român dintr-un stat străin în România;

  e) 170 lei pentru asistenţa juridică acordată în căile extraordinare de atac exercitate împotriva hotărârilor prin care s-a dispus luarea, înlocuirea, revocarea, încetarea, prelungirea sau menţinerea măsurilor preventive, inclusiv a măsurii arestării provizorii în vederea extrădării;

  f) 320 lei pentru asistenţa juridică acordată în căile extraordinare de atac exercitate împotriva altor hotărâri decât cele prevăzute la lit. e).

          (2)  În cazul în care luarea, înlocuirea, revocarea, încetarea, prelungirea sau menţinerea măsurilor preventive, inclusiv a măsurii arestării provizorii în vederea extrădării, se dispune în cursul procedurii judiciare de soluţionare a cererii de extrădare sau de executare a unui mandat european de arestare, onorariile cuvenite avocaţilor pentru asistenţa juridică asigurată, potrivit alin. (1) lit. b) sau, după caz, alin. (1) lit. c), se acordă o singură dată.

          (3) Onorariile cuvenite avocaţilor pentru asistenţa juridică acordată, potrivit prevederilor alin. (1), se acordă o singură dată pentru întreaga durată a procedurii judiciare de extrădare, de executare a unui mandat european de arestare sau a procedurii de soluţionare a cererii de transferare.

          (4) Dispoziţiile art.  5 alin. (3) şi ale art. 6 se aplică în mod corespunzător.

 

 

Capitolul V

Dispoziţii comune

 

 

          Art. 9. - (1) Referatul, întocmit de avocat şi care atestă o prestaţie avocaţială efectivă pentru care se cuvine plata onorariului va fi confirmat de organul judiciar care a dispus plata onorariului sau de conducerea autorităţii în faţa căreia s-a desfăşurat activitatea de asistenţă juridică şi/sau de reprezentare. Referatul va fi însoţit de încheierea prevăzută la art. 4 alin. (1), în cazul asistenţei acordate în cadrul sistemului de ajutor public judiciar.

(2) Referatul prevăzut la alin. (1) constituie document justificativ, care se înaintează baroului de către avocat, în termen de cel mult 5 zile de la data confirmării, în vederea verificării, centralizării, avizării şi aprobării plăţii onorariului de către consiliul baroului.

          (3) În cazul asistenţei extrajudiciare, referatul întocmit de avocat, verificat şi avizat de coordonatorul serviciului de asistenţă judiciară al baroului, constituie document justificativ care se înaintează consiliului baroului, în termenul prevăzut la alin. (2), în vederea aprobării referatelor.                         

          (4) După verificarea şi avizarea/aprobarea referatelor prevăzute la alin. (1) şi (3) de către consiliul baroului, referatele centralizate sunt înaintate departamentului economico-financiar şi administrativ al tribunalului, în vederea efectuării viramentelor privind plata onorariilor de către tribunal în contul barourilor, în condiţiile prevăzute de lege.

(5) Sumele necesare plăţii onorariilor stabilite conform prezentului protocol se virează de către tribunale la barouri în cursul lunii calendaristice în care referatele au fost depuse de către barou la departamentul economico-financiar al tribunalului, dacă referatele în cauză au fost depuse până la data de 20 a lunii respective.

         (6) Plata onorariilor stabilite conform prezentului protocol se face de barou către avocat, potrivit legii, în cursul lunii calendaristice în care sumele necesare au fost virate, în condiţiile alin. (5), de către tribunal.

 

 

 

 

 

 

Capitolul VI

Dispoziţii finale şi tranzitorii

           

 

          Art. 10. – Onorariile cuvenite avocaţilor în temeiul convenţiilor de colaborare încheiate potrivit prevederilor art. 50 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, se stabilesc în limitele valorilor onorariilor prevăzute în prezentul protocol.

 

          Art. 11. – Eliberarea sumelor aprobate, în condiţiile legii, pentru organizarea şi funcţionarea serviciilor de asistenţă judiciară din cadrul barourilor se realizează potrivit procedurii stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.

 

          Art. 12. - (1) Prezentul protocol intră în vigoare la data de 1 decembrie 2008 şi se va derula în limita sumelor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei pentru finanţarea sistemului de ajutor public judiciar şi a sistemului de asistenţă juridică.

          (2) La data intrării în vigoare a prezentului protocol se abrogă Protocolul nr. 61.573/1.300/2008 încheiat între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România privind stabilirea onorariilor pentru avocaţii care acordă asistenţă juridică în materie penală.

 

 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI

 

 

 

 

Cătălin-Marian PREDOIU                                 

PREŞEDINTELE UNIUNII NAŢIONALE                                                                         A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

 

 

 

Gheorghe FLOREA

 

 

       

Attachments:
FileFile size
Download this file (Protocol.doc)Protocol privind onorariile in ajutorul public86 Kb
 
Solutie web implementata de MEDIA TREND