Hot.419/2008-Regulament SAJ
Vineri, 09 Ianuarie 2009 10:19
HOTĂRÂREA NR. 419

29 noiembrie 2008

privind adoptarea Regulamentului – cadru pentru

organizarea serviciilor de asistenţă judiciară ale barourilor

 

          În temeiul dispoziţiilor art. 24 din Constituţia României, art. 5 şi 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, art. 171 şi 197 din Codul de Procedură Penală, art. 39, 68 şi 69 din Legea nr. 51/1995 modificată şi completată, art. 155-161 din Statutul profesiei de avocat şi în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/2008, Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în şedinţele din 27 septembrie 2008 şi 29 noiembrie 2008, a analizat proiectul Regulamentului–cadru pentru organizarea serviciilor de asistenţă judiciară ale barourilor pe baza propunerilor barourilor.

          În baza art. 685 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, s-a adoptat prezenta

 

HOTĂRÂRE:

 

          Art.1. – (1) Se aprobă Regulamentul - cadru pentru organizarea serviciilor de asistenţă judiciară ale barourilor, cuprins în anexa prezentei hotărâri.

          (2) Consiliile barourilor sunt autorizate să adopte regulamente proprii pentru organizarea serviciilor de asistenţă judiciară ale barourilor, cu respectarea Regulamentului – cadru al SAJ.

          Art.2. – Regulamentul – cadru al SAJ intră în vigoare începând cu data de 01 decembrie 2008 şi va fi publicat pe site-ul www.unbr.ro

 

P  R  E  Ş  E  D  I  N  T  E  ,

 

Av. dr. Gheorghe FLOREA

 

Anexă la Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 419 din 27 septembrie 2008, revizuită la 29 noiembrie 2008

 

 

 

REGULAMENTUL – CADRU PENTRU ORGANIZAREA

SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ JUDICIARĂ (în continuare, SAJ)  ALE BAROURILOR

 

 

 

 

A. PRINCIPIILE ASISTENŢEI JUDICIARE

 

Art. 1

(1) Asistenţa judiciară şi/sau extrajudiciară este asigurată de avocaţii care formulează opţiuni în acest sens şi/sau, atunci când numărul acestora este insuficient, prin avocaţii desemnaţi în acest sens de consiliul baroului şi înscrişi în Registrul de asistenţă judiciară al fiecărui barou.

(2) La nivelul U.N.B.R. se organizează Registrul naţional de asistenţă judiciară pe baza registrelor întocmite de barouri.

(3) Asistenţa judiciară şi/sau extrajudiciară este coordonată de Departamentul de coordonare a asistenţei judiciare, organ cu activitate permanentă, condus de un vicepreşedinte al U.N.B.R.

 

Art. 2

(1) Acordarea asistenţei judiciare în cazurile prevăzute de lege se face numai ca urmare a unei comunicări scrise din partea instanţei, a organului de urmărire penală, de cercetare penală sau a organului administraţiei publice locale, adresată baroului şi soluţionată de SAJ, pe baza desemnării  avocatului în condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare (în continuare lege), de Statul profesiei de avocat şi de prezentul Regulament.

(2) Acordarea asistenţei judiciare se realizează exclusiv pe baza delegaţiei  de avocat eliberată de SAJ.

 

Art. 3

Nici o împrejurare excepţională nu poate fi invocată pentru acordarea de asistenţă judiciară fără desemnarea din partea SAJ (solicitarea adresată în mod direct avocatului de către instanţe sau organe de urmărire şi de cercetare penală, expirarea mandatului de arestare, ameninţare cu aplicarea unei amenzi avocatului, etc.).

 

 

B. ORGANIZAREA SAJ

 

Art. 4

SAJ este coordonat de decanul baroului asistat de unul sau mai mulţi consilieri.

 

 

(1) În cadrul SAJ pot fi încadraţi funcţionari. Atribuţiile funcţionarilor SAJ pot fi îndeplinite de unul sau mai mulţi avocaţi desemnaţi de decan.

(2) În cazul în care sunt angajaţi funcţionari, numărul şi structura organizatorică a personalului angajat se stabilesc de către consiliul baroului.

 

Art. 5

Decanul are următoarele atribuţii:

a)     reprezintă SAJ în relaţia cu autorităţile, salariaţii SAJ şi orice alte persoane;

b)     desemnează consilierii care îl asistă în coordonarea activităţii serviciului şi îi înlocuieşte prin decizie motivată;

c)      aprobă cererile de asistenţa judiciară şi extrajudiciară în condiţiile legii;

d)     emite dispoziţii obligatorii în ceea ce priveşte organizarea SAJ;

e)     soluţionează plângerile formulate împotriva rezoluţiilor consilierilor care îl asistă.

 

Art. 6

Consilierii care asistă decanul au următoarele atribuţii:

a)     reprezintă SAJ în relaţia cu autorităţile judiciare în situaţii de urgenţă, când decanul este în imposibilitate de a îşi exercita această atribuţie;

b)     coordonează activitatea SAJ;

c)      dispun aprobarea sau refacerea propunerii de repartizare a cauzelor întocmite de funcţionarii SAJ;

d)     propun aplicarea de  sancţiuni pentru abaterile de la prevederile prezentului Regulament;

 

Art. 7

Funcţionarii SAJ au următoarele atribuţii:

a)       primesc, înregistrează şi arhivează cererile de asigurare a asistenţei judiciare şi extrajudiciare;

b)       primesc, înregistrează, arhivează şi trimit spre competentă soluţionare opţiunile, cererile, sesizările şi propunerile beneficiarilor asistenţei şi ale avocaţilor;

c)       eliberează delegaţiile avocaţilor desemnaţi şi le comunică acestora, în termen util, sub semnătură. La primirea delegaţiilor, avocaţii subscriu menţiunea privind data şi ora la care li s-a predat delegaţia;

d)       notifică avocaţii care au formulat opţiuni cu privire la desemnarea lor, la programarea pentru plata onorariilor cuvenite, la obligaţia de a depune referate explicative şi comunică soluţiile date sesizărilor care privesc activitatea unui avocat;

e)       păstrează în suport fizic şi informatic evidenţele obligatorii pentru repartiţii şi pentru fiecare cauză în parte;

f)         îndeplinesc orice alte atribuţii date în sarcina lor prin prezentul Regulament sau dispuse de consiliul baroului, de decan sau consilierul delegat.

 

Art. 8

În cazul în care este desemnat un funcţionar  coordonator al SAJ, acesta are următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea funcţionarilor SAJ astfel încât să asigure permanenţa funcţionării acestuia;

b) urmăreşte modul în care se îndeplinesc atribuţiile de serviciu;

c) face propuneri de soluţionare a contestaţiilor privind lista de opţiuni afişată;

d) întocmeşte propunerea de repartizare a cauzelor după consultarea consilierilor;

e) centralizează şi comunică consilierilor cererile, propunerile şi sesizările avocaţilor, beneficiarilor asistenţei şi organelor solicitante;

f) solicită şi primeşte referate, contestaţii şi plângeri formulate de avocaţi sau de beneficiarii asistenţei juridice;

g) întocmeşte periodic referate privind necesarul de achiziţii, bugetul necesar bunei funcţionari a SAJ şi face propuneri privind eficientizarea funcţionării serviciului;

h) întocmeşte corespondenţa SAJ cu cei care solicitantă, asistenţa avocaţială şi cu avocaţii desemnaţi;

i) îndeplineşte orice alte atribuţii date în sarcina lor prin prezentul Regulament sau dispuse de consiliul baroului, de decan sau consilierul delegat.

 

 

C. DOMENIILE ACTIVITĂŢII DE ASISTENŢĂ JUDICIARĂ

 

 

I. Asistenţa obligatorie

 

 

a) La urmărirea penală

 

Art. 9

La cererea prealabilă şi motivată a organelor de urmărire penală, SAJ va desemna unul sau mai mulţi avocaţi în vederea asigurării asistenţei juridice obligatorii, în funcţie de existenţa unor interese contrare ale părţilor.

 

Art. 10

SAJ va desemna avocat, contactând telefonic avocaţii care au formulat opţiuni în ordinea determinată de repartiţia lunară, întocmind un proces verbal în acest sens.

 

Art. 11

Avocaţii care au formulat opţiuni pentru acest domeniu al asistenţei judiciare nu vor putea refuza nemotivat cauza repartizată.

 

Art. 12

Avocatul care îşi manifestă disponibilitatea de a asigura asistenţa obligatorie se va prezenta în faţa organelor de urmărire penală în timp util pentru a asigura asistenţa obligatorie a învinuitului sau inculpatului, numai atunci când acesta nu este asistat de apărător ales sau în situaţiile prevăzute de lege.

 

Art. 13

Dacă delegaţia avocatului desemnat încetează deoarece se asigură asistenţa juridică prin avocat ales, avocatul desemnat va menţiona în referat activităţile prestate.

 

Art. 14

Dacă în cauza în care a fost desemnat avocatul se dispune conexarea acesteia cu o altă cauză în care învinuitul sau inculpatul este asistat de avocat ales, delegaţia avocatului desemnat încetează de drept.

 

Art. 15

(1) În cazul în care s-a dispus arestarea preventivă a învinuitului sau inculpatului, avocatul desemnat din oficiu va formula cerere spre a fi încunoştinţat despre orice acte de urmărire penală vor fi efectuate în cauză şi despre eventualele prelungiri ale arestării preventive, depunând o copie a acesteia şi în dosarul format de SAJ.

(2) În temeiul acestei cereri, vor fi eliberate delegaţiile aferente propunerilor de prelungire.

 

Art. 16

(1) SAJ va desemna un alt avocat din oficiu numai atunci când avocatul din oficiu din faza de urmărire penală a notificat SAJ cu privire la imposibilitatea obiectivă de a se prezenta la eventualele propuneri de prelungire a arestării preventive, iar cererea sa a fost aprobată de decan.

(2) Avocatul astfel desemnat va participa şi la prezentarea materialului de urmărire penală.

 

Art. 17

În ipoteza în care cauza în care a fost desemnat apărător din oficiu este conexată altei cauze în care învinuitul sau inculpatul este asistat de alt avocat din oficiu, învinuitul sau inculpatul va fi asistat de primul avocat desemnat în cauză.

 

Art. 18

În ipoteza în care cauza înregistrează o disjungere, avocatul care a asigurat asistenţa juridică din oficiu are prioritate la desemnarea în cauza disjunsă.

 

 

b) La instanţele de judecată

 

Art. 19

(1) Numai ca urmare a unei solicitări prealabile şi motivate a instanţelor de judecată, SAJ va desemna inculpatului/inculpaţilor un avocat din oficiu.

(2) Se vor desemna avocaţi diferiţi dacă se constată că în cauză sunt interese contrare în apărarea inculpaţilor.

 

Art. 20

Asistenţa judiciară prin avocat delegat încetează de drept în situaţia în care partea este asistată de avocat ales.

 

Art. 21

În ipoteza în care în cauză mandatul avocatului din oficiu desemnat încetează prin asigurarea asistenţei juridice prin avocat ales, acesta va menţiona în referat activităţile prestate.

 

Art. 22

Asistenţa judiciară din oficiu încetează de drept odată cu epuizarea fiecărei faze a cercetării judecătoreşti.

 

Art. 23

Referatele cu privire la asistenţa juridică asigurată în cauză vor fi depuse la SAJ.

 

Art. 24

Cauzele având ca obiect amânarea sau întreruperea executării pedepsei şi înlăturarea sau modificarea pedepsei vor fi repartizate conform principiilor enunţate anterior.

 

 

II. Asistenţa extrajudiciară şi judiciară prin avocat în cadrul ajutorului public judiciar

 

Art. 25

Asistenţa extrajudiciară se poate acorda prin avocat ales sau desemnat de SAJ şi constă în acordarea de consultaţii, formularea de cereri, petiţii, sesizări, iniţierea altor asemenea demersuri legale, precum şi în reprezentarea în faţa unor autorităţi sau instituţii publice, altele decât cele judiciare sau cu atribuţii jurisdicţionale, în vederea realizării unor drepturi sau interese legitime.

 

Art. 26

(1) În vederea asigurării dreptului beneficiarului de a îşi alege avocatul, SAJ va afişa în loc vizibil şi va publica în mediu informatic Registrul de asistenţă judiciară al baroului.

(2) În acest caz, funcţionarii SAJ vor verifica sumar admisibilitatea cererii şi vor formula un referat scris cu propunerea de admitere/respingere a cererii pe care o vor înainta spre soluţionare decanului sau consilierilor.

 

Art. 27

(1) Avocaţii se vor desemna avându-se în vedere specializarea acestuia, complexitatea cazului, veniturile realizate la asistenţa judiciară.

(2) Cauzele se repartizează, cu precădere, tinerilor avocaţi.

 

Art. 28

Asistenţa extrajudiciară se acordă persoanelor fizice în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute de lege.

 

Art. 29

Avocatul care a asigurat asistenţa extrajudiciară devine incompatibil cu asigurarea asistenţei judiciare pentru acelaşi caz.

 

Art. 30

Avocatul desemnat de decan să asigure asistenţa extrajudiciară în legătură cu un litigiu în curs pentru părţi ale căror drepturi pot fi prejudiciate prin întârziere, îşi va limita activitatea la actele care nu suferă amânare şi care întrerup cursul prescripţiei ori stingerii drepturilor sau al decăderii, după care partea va sesiza, de îndată, instanţa în vederea încuviinţării asistenţei extrajudiciare. Se va aprecia inclusiv asupra activităţilor desfăşurate în baza aprobării decanului.

 

Art. 31

În cursul judecăţii, SAJ va desemna un avocat care va asigura asistenţa judiciară numai pentru durata unei faze procesuale.

 

Art. 32

Asistenţa judiciară poate fi refuzată de avocatul desemnat numai dacă:

a)     pretenţia este vădit nejustificată sau inadmisibilă;

b)     atunci când solicitantul a fost decăzut din dreptul de a beneficia de asistenţă judiciară.

 

Art. 33

Cererea de acordare a asistenţei extrajudiciare se depune la SAJ al baroului şi se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării, prin decizie a decanului baroului sau de persoana desemnată de acesta, potrivit Statutului profesiei şi prezentului Regulament.

 

Art. 34

SAJ aduce la cunoştinţa solicitantului numele avocatului desemnat, sediul profesional al acestuia şi datele de contact aflate în evidenţele sale.

 

Art. 35

Avocatul desemnat nu poate să fie substituit de un alt avocat înscris în Registrul baroului pentru acordarea asistenţei extrajudiciare şi judiciare, decât cu aprobarea expresă a decanului baroului.

 

Art. 36

În situaţii excepţionale, dacă asigurarea asistenţei judiciare implică activităţi desfăşurate pe raza altui barou, avocatul desemnat este obligat să anunţe, în scris, conducerea SAJ, care, prin decanul baroului, va anunţa, în termen util decanul baroului în raza teritorială a căruia se asigură asistenţă judiciară.

 

Art. 37

La cererea justificată a avocatului care asigură asistenţa judiciara, avocatul desemnat poate fi înlocuit de conducerea SAJ numai în situaţii temeinic motivate, şi cu aprobarea expresă a decanului baroului.

 

Art. 38

Persoana căreia i s-a acordat asistenţă judiciară şi avocatul desemnat să asigure asistenţa judiciară sunt obligate să încunoştinţeze SAJ cu privire îmbunătăţirea situaţiei materiale a beneficiarului asistenţei.

 

Art. 39

Tipul şi volumul activităţii desfăşurate de avocat se certifică printr-un referat scris în condiţiile prevăzute de Protocolul încheiat între U.N.B.R. şi Ministerul Justiţiei.

 

 

D. REPARTIZAREA CAUZELOR

 

 

I. Principii

 

Art. 40

Principiul fundamental al funcţionarii SAJ îl constituie asigurarea asistenţei judiciare prin desemnarea prealabilă a avocatului potrivit criteriilor prevăzute în prezentul Regulament.

 

Art. 41

În vederea asigurării unei asistenţe efective şi de calitate, se poate stabili un plafon total lunar al cauzelor în care poate fi desemnat un avocat în vederea asigurării asistenţei juridice.

 

Art. 42

Asistenţa judiciară va fi asigurată numai în urma desemnării prealabile de către SAJ, pe baza delegaţiei eliberate în prealabil efectuării asistenţei.

 

Art. 43

Asistenţa juridică ce urmează a fi asigurată în penitenciare, locuri de deţinere şi în afara localităţii de reşedinţă în raza căreia asigură asistenţa obligatorie va fi repartizata avocaţilor care au formulat opţiuni în acest sens.

 

 

II. Opţiunea

 

Art. 44

Opţiunea reprezintă manifestarea de voinţă şi angajamentul avocatului de a asigura asistenţa juridică în cauzele în care va fi desemnat.

 

Art. 45

Opţiunea va cuprinde datele de identificare ale avocatului, coordonatele de contact, specificarea domeniului de activitate pentru care optează, menţiunea că a luat cunoştinţă de dispoziţiile prezentului Regulament.

 

Art. 46

Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, avocaţii interesaţi să asigure asistenţa juridică obligatorie ori asistenţa avocaţială prevăzută în cadrul ajutorului public judiciar sau în alte prevederi legale vor formula la SAJ opţiuni scrise pe care le vor depune personal sau prin orice mijloace de comunicare la distanţă (fax, e-mail, curierat rapid), apte să asigure primirea opţiunii în termen şi să asigure dovada în acest sens.

 

Art. 47

Funcţionarii SAJ vor centraliza opţiunile formulate, vor întocmi liste pe care le vor afişa vizibil în incinta spaţiilor SAJ şi le vor publica în format electronic.

 

Art. 48

Lista tuturor opţiunilor centralizate va fi afişată cel mai târziu la 31 ianuarie în fiecare an şi va putea fi contestată de autorii opţiunilor nemenţionate sau incomplet menţionate în lista centralizatoare, în cel mult două zile de la afişare.

 

Art. 49

Contestaţiile vor fi colectate de funcţionarii SAJ eliberându-se dovadă în acest sens şi vor fi soluţionate de consiliul baroului în prima şedinţă a consiliului, după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Lista completată după soluţionarea contestaţiilor, va fi publicată şi va constitui Registrul de asistenţă judiciară al baroului.

 

Art. 50

Consiliile barourilor pot hotărî ca opţiunile avocaţilor să fie făcute şi pe parcursul anului şi pentru o perioadă mai scurtă. Deciziile consiliilor barourilor vor stabili termenele de depunere a opţiunilor, contestarea listelor centralizatoare şi afişarea acestora, cu respectarea regulilor prevăzute în cuprinsul prezentului Regulament – cadru.

 

Art. 51

Propunerea de repartizare  a  avocaţilor  va fi întocmită de  funcţionarul coordonator cel mai târziu în 17-a zi a lunii, după consultarea consilierilor,  va fi publicată prin afişare şi publicare în format informatic şi va fi înaintată consilierilor spre aprobare.

 

Art. 52

Propunerea de repartizare poate fi contestată de avocaţii care au formulat opţiuni până cel mai târziu în cea de-a 19-a zi a lunii, iar repartizarea aprobată de consilier(i), în urma soluţionării contestaţiilor va fi publicată cel târziu în a 21-a zi a lunii şi va fi înaintată spre aprobare decanului, împreună cu contestaţiile soluţionate.

 

Art. 53

În cea de-a 23-a zi lunii decanul va aproba sau amenda repartizarea întocmită de consilieri, o va publica şi va dispune eliberarea delegaţiilor, astfel încât avocaţii desemnaţi pentru primele zile ale lunii să poată studia dosarele repartizate. Propunerile de repartizare aprobate de decan sunt definitive.

 

Art. 54

Toate contestaţiile vor fi înregistrate în mod similar opţiunilor iar publicarea listelor, a propunerii de repartizare şi a repartizărilor se va realiza atât prin afişare, cât şi prin publicare în mediu informatic.

 

 

III. Evidenţa

 

Art. 55

SAJ va ţine evidenţa repartizărilor cauzelor, după numele sau denumirea părţii asistate, după numărul de înregistrare al cauzei la organul competent şi după numele avocatului desemnat în cauză.

 

Art. 56

Evidenţele vor fi ţinute pe suport material şi informatic. Consultarea acestora de către orice avocat interesat este permisă.

 

Art. 57

Onorariile încasate ca urmare a asigurării asistenţei juridice din oficiu sau a desemnării în vederea asigurării asistenţei judiciare, extrajudiciare sau prevăzută în legi speciale sunt informaţii de interes public.

 

 

E. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AVOCAŢILOR CARE ASIGURĂ  ASISTENŢA JURIDICĂ DIN OFICIU SAU GRATUITĂ

 

Art. 58

Funcţionarii SAJ vor întocmi un dosar de opţiuni al fiecărui avocat interesat cu copii ale fiecărei delegaţii, corespunzător fiecărei cauze.

 

Art. 59

Pentru activitatea profesională desfăşurată în cauzele în care au fost desemnaţi, avocaţii au dreptul la onorariu conform plafoanelor stabilite prin Protocolul încheiat între U.N.B.R. şi Ministerul Justiţiei.

 

Art. 60

Avocaţii au dreptul să formuleze plângeri şi contestaţii împotriva actelor şi dispoziţiilor funcţionarilor SAJ, ale consilierilor şi ale decanului.

 

Art. 61

Avocaţii au obligaţia să participe la acţiunile de pregătire profesională special organizate pentru îmbunătăţirea standardelor de realizare a activităţilor specifice asistenţei judiciare sub forma asistenţei avocaţiale.

 

Art. 62

Avocaţii au obligaţia să fie asiguraţi pentru răspundere profesională şi să depună periodic la dosarul profesional o copie a asigurării încheiate sau a înnoirii acesteia, în condiţiile prevăzute în Statutul profesiei de avocat.

 

Art. 63

Avocaţii care au formulat opţiune pentru asistenţa juridică într-un domeniu de activitate nu pot refuza nemotivat desemnarea notificată prin orice mijloace de SAJ.

 

Art. 64

Avocaţii care au formulat opţiune pentru asistenţa juridică într-un domeniu de activitate au obligaţia de a se asigura ca mijloacele de comunicare indicate în opţiune să fie în permanentă stare de funcţionare şi în caz contrar să notifice de îndată această împrejurare SAJ, indicând mijloace alternative de contactare.

 

Art. 65

Avocaţii care au refuzat desemnarea sunt obligaţi ca în termen de trei zile de la manifestarea refuzului să îl justifice în scris.

 

Art. 66

Avocaţii desemnaţi sunt datori să studieze temeinic cauzele care le-au fost încredinţate, să se prezinte la fiecare termen la instanţele de judecată sau la organele de urmărire penală ori la alte instituţii, conform mandatului încredinţat, să manifeste conştiinciozitate şi probitate profesională, să pledeze cu demnitate faţă de judecători şi de părţile din proces, să depună concluzii scrise sau note de şedinţă ori de cate ori natura sau dificultatea cauzei cere aceasta ori instanţa dispune în acest sens.

 

Art. 67

Avocaţii nu pot asista sau reprezenta părţi cu interese contrare în aceeaşi cauză sau în cauze conexe. În asemenea situaţii, avocaţii desemnaţi sunt obligaţi să încunoştinţeze SAJ pentru a lua măsurile ce se impun, în sensul înlocuirii acestora sau al desemnării unor avocaţi suplimentari în cauză, care să asigure apărarea celor aflaţi în conflict de interese.

 

Art. 68

Avocatul care acordă asistenţă judiciară, extrajudiciară, specială sau din oficiu nu are dreptul să primească de la cel asistat sau reprezentat o remuneraţie sau alte mijloace pentru acoperirea cheltuielilor, cu excepţia situaţiei când s-a convenit încheierea unui contract de asistenţă juridică, cu notificarea ulterioară a SAJ.

 

 

F. RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI

 

Art. 69

Fapta decanului, consilierului sau avocatului referent care cu rea credinţă îşi îndeplineşte necorespunzător sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin în temeiul prezentului Regulament constituie abatere disciplinară gravă.

 

Art. 70

Constituie abatere disciplinară:

a)     îndeplinirea cu întârziere a obligaţiei de a asigura asistenţa prin avocat ca formă a asistenţei judiciare săvârşită cu rea credinţă sau din neglijenţă;

b)     omisiunea avocatului de a notifica SAJ schimbarea datelor de contact (adresa sediului profesional, telefon, fax, e-mail, etc.) la care urmează să fie anunţat pentru desemnarea ca avocat delegat;

c)      refuzul nemotivat de a asigura asistenţa, ca urmare a desemnării;

d)     nerespectarea termenului de depunere a referatului.

 

Art. 71

Constituie abatere disciplinară gravă:

a)     neîndeplinirea cu rea credinţă ori din neglijenţă a obligaţiei de a notifica SAJ şi instanţa competentă cu privire la imposibilitatea de prezentare;

b)     asigurarea asistenţei avocaţiale ca formă a asistenţei judiciare sau extrajudiciare, ori efectuarea apărării în cazurile în care apărarea este obligatorie fără desemnarea avocatului prin eliberarea prealabilă a delegaţiei de către SAJ;

c)      refuzul nemotivat al avocatului de a asigura asistenţa avocaţială pentru care a formulat opţiune;

d)     omisiunea avocatului desemnat de a încunoştinţa în termen de cinci zile SAJ cu privire la schimbarea temeiurilor care au determinat admiterea sau aprobarea cererii de asistenţă extrajudiciară sau judiciară.

 

Art. 72

Abaterile disciplinare se sancţionează în conformitate cu prevederile legii şi ale Statutului profesiei de avocat, iar consiliul baroului poate dispune, în raport cu gravitatea acestora, suspendarea dreptului de a figura în Registrul de asistenţă judiciară până la pronunţarea unei soluţii de către comisia de disciplină a baroului.

 

 

G. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

 

Art. 73

Consiliile barourilor pot adapta prezentul Regulament SAJ la condiţiile concrete ale fiecărui barou.

 

Art. 74

Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile Legii nr. 51/1995, modificată şi completată, cu ale Statului profesiei de avocat şi cu cele ale normelor procesuale.

 

Art. 75

În aplicarea prezentului Regulament consiliile barourilor pot emite norme metodologice obligatorii privind conţinutul opţiunii, conţinutul referatelor, condiţiile de formă şi conţinut ale cererilor de asistenţă juridică, ale proceselor verbale, sesizărilor şi notificărilor întocmite de funcţionarii SAJ sau ale avocaţilor desemnaţi să asigure asistenţa juridică din oficiu, precum şi în orice alte probleme privind activitatea SAJ, cu respectarea dispoziţiilor art. 686 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

 

 

 

 

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (HOT_419_2008_CONS_UNBR_ADOPTARE_REGULAM_SAJ_REVIZ_041208.doc)Hot.419/2008-Regulament SAJ198 Kb
 
Solutie web implementata de MEDIA TREND